Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tn rd;%S ld,fha§ kdk flfkla kï fndfyda úg f;;a jQ ysiflia iys;j kskaog hkjd fjkak mq¿jka'

f;; fldKavh iu. kskaog jeàu t;rï ie,lsh hq;= ke;s fohla f,i is;=j;a fï Tng lshkak hkafka kej;;a f;; fldKavh msáka kskaog fkdhkakg ;rï fyd| fya;= lsysmhla'

f;; fldKavh ksid Tng úh yels fï w;=re wdndO .ek Tn oekqj;a ùfuka miqj fjkodg jvd ;rula fyda fyd¢ka ysiflia fõ<df.k kskaog hdu jvd;a fyd|hs lshd Tnu ;SrKh lrhs'

flia w. me,Su

Tn kskafoa isák w;r ysi fldÜgh u; tyd fuyd lsÍfï§ flia yd fldÜg Wrh tlg we;s,a,Sfuka fndfyda úg f;; fldKavfha w. me,Su isÿ úh yelshs'

nelaàßhd wdidokhg ,laùu

Tnf.a oyÈh" ifuka ksl=;a jk f;,a yd uereKq iෛ," fldÜg Wrh u; ;ejfrk ksid fldÜgh lshkafka nelaàßhd j¾Okhg b;d fyd| mßirhla' thg Tnf.a f;;a jQ ysiflia tl;=ùfuka nelaàßhd j¾Okhg jvd;a ys;lr mßirhla ks¾udKh lrkjd' fï fya;=fjka Tnf..a ysi nelaàßhd wdidokhkag ,laùfï bvlv fndfyda fihska j¾Okh lrkjd'

rd;%sh ueo § ysiroh we;sùu

f;; fldKavh iuÕ kskaog hdfï§ iuyr wjia:dj, oeä ysirohla we;sfjkak mq¿jka'

tfia isÿjkafka" Tn kskafoa uq,a wjêfha isák úg Tnf.a ldur WIaK;ajhg iß,k f,i Yßrfha WIaK;ajh wvq ù" kej;;a kskafoa ó<Õ wÈhr jk úg YÍr WIaK;ajh iajdNdúlj jeäùuhs'

Tnf.a YÍr WIaK;ajfha isÿjk fuu fjkig wkqj f;;a jQ ysfia WIaK;ajh fjkia ùu isÿ fkdjk ksid rd;%sh mqrdu oeä ysirohlg ,laùug jeä bvla ;sfnkjd'

r;%sfha kEfuka miqj ysi fyd¢ka fõ<df.k kskaog hkak mq¿jka kï fujeks wkjYH fi!LH .eg¨‍j,g ,la fkdú bkakg Tng mq¿jka'


-wka;¾cd,h weiqßks-
-;reŒ-

Randomly Select
Today's Hot News
The Court has decided to hear the case on Mahinda Rajapaksa...
(Read More) Dec 12, 2018 12:33 pm
The Parliament is scheduled to be convened at 1.00 p.m. this...
(Read More) Dec 12, 2018 12:32 pm
Prison escapee Sunil Shantha has been arrested by the...
(Read More) Dec 12, 2018 12:31 pm
The Department for Registration of Persons is to introduce a new...
(Read More) Dec 12, 2018 12:30 pm
A petition filed by Ranil Wickremesinghe and 121 other...
(Read More) Dec 12, 2018 12:30 pm
Veteran singer Upali Kannangara passed away today (December 12) while...
(Read More) Dec 12, 2018 12:29 pm
Health, Beauty, Wedding, Food, Food Recipe, Home And Garden, Family, Fashion, Ladies Activities, Makeup, Technology, Horoscope, Funny, Women, Buddhist, Love, TV and Radio, Novels, Ladies Activities, Sinhala Article, Ladies Article, Gens Article, Children Article, Gossip, Gossip Lanka, Sri Lankan Actress, Sri Lankan Actress Gossip, Bollywood Gossip, Hollywood Gossip, New Technology, Beauty Culture, Beauty Tips, Women's Health, Psychology Articles, Environment Articles

Back To Top