Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wdydr msiSu l,djls' tu l,dj jeäfhkau m%.=K lrkafka ldka;djka h' ta weh .Dy‚hla" ujla" ìßhla" Èh‚hla f,i mjqf,a we;a;ka fjkqfjka wdydr msiSu l< hq;= ksidhs' wdishd;sl .eyekshla jQ ksidu wehg fuu oekqu ke;akï jefgkafka o ìxÿjgh'

yefudau lshkafka lgg rig lkak lEu álla yod.kak neß kï ta .eyekshf.ka jevla ke; lshdh' tfyhska wm mdGl Tn wdydr msiSfï l,dfõ m%ùKfhla lrkakg úúO rig" úúO lEu ilik úÈy fkduiqreju ,nd fokafkuq' tu l%u wkq.ukh lrñka úúO rig lEu yokakg Tng;a mqyqKq úh yelshs'

wo wm f.k tk lEu w;r iqma" flá lEu" w;=remi wdÈh wka;¾.;hs' fuu lEu f,dj úúO rgj, ielfik lEu j¾. fõ' tajd ngysr fukau wdishdfõ;a ielfik tajdh' úúO;ajhla we;sj lEu lkak" ri n,kak ys;k Tng fuu wdydr kejqï fjkila f.k foaú'

fuys WoEikg" oyj,g" rd;S‍%hg fukau f;a fndk fj,djg;a .e<fmk wdydr jÜfgdare wvx.=hs' tmuKla fkdj W;aij wjia:dj,g .e<fmk jÜfgdare;a wka;¾.;hs' tyukï yo,du ri n,kak'

-úÿñ‚ ÈidlreKd-
-;reŒ-

Randomly Select
Today's Hot News
The Court has decided to hear the case on Mahinda Rajapaksa...
(Read More) Dec 12, 2018 12:33 pm
The Parliament is scheduled to be convened at 1.00 p.m. this...
(Read More) Dec 12, 2018 12:32 pm
Prison escapee Sunil Shantha has been arrested by the...
(Read More) Dec 12, 2018 12:31 pm
The Department for Registration of Persons is to introduce a new...
(Read More) Dec 12, 2018 12:30 pm
A petition filed by Ranil Wickremesinghe and 121 other...
(Read More) Dec 12, 2018 12:30 pm
Veteran singer Upali Kannangara passed away today (December 12) while...
(Read More) Dec 12, 2018 12:29 pm
Health, Beauty, Wedding, Food, Food Recipe, Home And Garden, Family, Fashion, Ladies Activities, Makeup, Technology, Horoscope, Funny, Women, Buddhist, Love, TV and Radio, Novels, Ladies Activities, Sinhala Article, Ladies Article, Gens Article, Children Article, Gossip, Gossip Lanka, Sri Lankan Actress, Sri Lankan Actress Gossip, Bollywood Gossip, Hollywood Gossip, New Technology, Beauty Culture, Beauty Tips, Women's Health, Psychology Articles, Environment Articles

Back To Top