Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

fld<U jrdfha fndr f;,a /f.k hk k<hlg ydks isÿùu fya;=fjka imq.ialkao" f;,a msßmyÿj fj; /f.k wd fndr f;,a iys; kejlska f;,a f.dvnEug fkdyels ù we;s nj jd¾;d fjhs'

wod< kej iy fndahdj w;r k<hg ydks isÿj we;s nj cd;sl fiajl ix.ufha m%Odk f,alï wdkako md,s; uy;d m%ldY lf<ah'

wo^24& WoEik k<h w¿;ajeähdj i|yd fiajlhska lghq;= lrñka isák w;r uqyqfoa r¿ iajNdjh fya;=fjka Bg ndOd t,a, ù we;s nj Tyq m%ldY lf<ah'

kshñ; fõ,djg f;,a f.dvnEug fkdyelsùfuka kej i|yd m%udo .dia;= f.ùug o isÿúh yels nj wdkkao md,s; uy;d i|yka lrhs'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top