Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ú.Kldêm;s .dñŒ úfÊisxy uy;d iy uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d w;r úfYaI idlÉPdjla wo^24& meje;afjhs'

wo fmrjre 09'30g uqo,a wud;HdxYfha tu idlÉPdj meje;aùug kshñ;h'

Y%s ,xld rch ,nd f.k we;s Kh uqo,a iïnkaOfhka ú.Kldêm;s jd¾;dj iy uqo,a wud;HdxY jd¾;dj w;r mriamr;djla u;=ùu fya;=fjka fï Èkj, ta ms<sn| oeä l;dnyg ,lafjhs'

ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj iïnkaOfhka md¾,sfïka;=fõ§ o wjOdkhg ,la jq‚'

flfia jqjo ú.Kldêm;sjrhd fmkajd fokafka ;ud iajdëk jd¾;djla bÈßm;a lr we;s njhs'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top