Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

fiajlhska 705 fofkl= iaj leue;af;ka úY%du .ekSu i|yd whÿïm;a bÈßm;a lr we;s nj ,xld .ukd .uk uKav,h mjihs'

tys udkj iïm;a wxYfha l<ukdlre ,d,a mSßia uy;d i|yka lf<a" wod< whÿïm;a i,ld ne,Su ,nk m<uq jk odhska miq wdrïN lrk nj h'

,xld .ukd .uk uKav,fha fiajlhskag iaj leue;af;ka úY%du .ekSu i|yd rch fï ui m<uq jk od isg 30 jk od olajd whÿïm;a bÈßm;a lsÍug wjia:dj ,nd § ;sì‚'

ta wkqj ßheÿre" fldkafodia;r yd ld¾ñl fYa‚j, fkdjk ;k;=rej, fiajh lrk msßig fuu jevms<sfj< hgf;a úY%du .ekSug myiqlï i,id we;s nj Tyq m%ldY lf<a h'

-isri-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top