Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

tla jrla wdfrdamKh lsÍfuka oekg fjf<|fmdf<a ;sfnk ksidka ,S*a fudag¾ r:h fuka ;=ka.=Khl ÿrla Odjkh l< yels ksidka ,S*a j¾.fha fudag¾ r:hla fj<|fmd<g tlajk nj ksidka iud.u ksfõokh lr isà'

tys bf,lag%sla jdyk wxYfha m%OdkS Kazuo Yajima lshd isákafka fuh tla jrla wdfrdamKh lsÍulska lsf,da ógr 200 la Odjkh l< yels njhs'

fï jk úg fjf<|fmdf<a ;sfnk ksidka ,S*a bf,lag%sla fudag¾ r:h 24-kWh l negßhlska hqla; jk w;r th tlajrla wdfrdamKh lsÍfuka ,nd .; yels Odjkh lsf,daógr 70-80 la muK fõ'

tfy;a fuu kj ó<Õ mrmqf¾ ksidka ,S*a r:h 60-kWh negßhlska iukaú; jk ksid Bg lsf,daógr 200 l ÿrla tlajrla isÿlrk wdfrdamKhlska ,nd .; yels nj ksidka bf,lag%sla jdyk m%OdkS Kazuo Yajima jeäÿrg;a i|yka lrhs'

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top