Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

f,dj mqrd isák wj;ekajQjkaf.a ixLHdj jd¾;d.; f,i by< f.dia we;s nj tlai;a cd;Skaf.a irKd.;hska ms<sn| tackaish mjihs'

tu tackaish i|yka lf<a 2015 jir wjidkh jk úg f,dj mqrd isák irKd.;hska ixLHdj ñ,shk 65'3 olajd by< f.dia we;s njhs'

iEu jirlu irKd.;hskaf.a ixLHdj ñ,shk 05lska muK by< hk nj Tjqka fmkajdfohs'

ta wkqj ñysu; fjfik iEu mqoa.,hska 113fofkl=f.ka tla mqoa.,fhl= irKd.;fhl= fjhs'

f,dal irKd.;hskaf.a Èkhg iu.dój tlai;a cd;Skaf.a irKd.;hska ms<sn| tackaisfha jd¾Isl jd¾;dj uÕska fmkajd § we;af;a f,dj mqrd isák irKd.;hska ixLHdj ñ,shk 60 blau jQ m%:u wjia:dj fuh njhs'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top