Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

miq.sh Èkl wúiaidfõ,a, id,dj hqo yuqod l|jqf¾ wú .nvdfõ .skakla yg .;a;dfka'

ta .skak ksid hqo yudodjg fukau fm%oaYfha Ôj;a jqKq ck;djgo úYd, ydkshla isÿ jqKd'

fï w;f¾ wú .nvdj .sks .kakd whqre iEu udOHlskau jdf.a fmkakqjdfka'

yenehs ta rEm rduq iEu tllau jf.a ÿr b|<d ;uhs ùäfhda lr,d ;sfhkafka'

Tkak wm fj; kj;u ùäfhdajla weú,a,d ;sfhkjd' wú .nvdj .sks .ekSu wdrïN jk wjia:dfõ ùäfhdajla' fï ùäfhdaj hqo yuqod l|jqf¾ b|<d ;uhs ùäfhda lr,d ;sfhkafka'

ljqre;a fkdoelmq ta ùäfhdaj my;ska krUkak'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top