Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

u¾cqjdkd j.dlsÍfï cdjdrul ksr; fya;=fjka isrovqjï kshu jQ wfußldkq cd;slfhl= ish Èú ydkslrf.k ;sfí'

ovqju kshu l< wjia:dfõ wêlrKh ;=< §u Tyq ish Èú ydkslrf.k we;s nj úfoia udOH jd¾;d lf<ah'

u¾cqjdkd j.d lsÍu iïnkaOfhka jrolre ùu fya;=fjka 41 yeúßÈ fuu wfußldkq cd;slhdg jir 4l isrovqjula wêlrKh úiska kshu lr we;s nj i|ykah'

tys§ tu ovqju ms<sn| wm%idoh m< lr we;s tu mqoa.,hd ;udg ;jÿrg;a Ôj;aùug wjYH;djla fkdue;s nj mjid l;=rlska f., lmdf.k ;sfí'

m%;sldr i|yd frday,a .; l< o ta jk úg;a Tyq ñhf.dia isá nj úfoia udOH jd¾;d lf<ah'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top