Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

fï Èkj, iudc udOH w;r fndfyda l:dnyg ,laj we;s ˜wod< kEfka˜ kue;s lshqug uq,ajQ foni we;=<;a ùäfhdaj yeu;eku m‍%pdrhùu ksid th lshQ ;reKhd wmyiq;djhg ,laj we;s nj oek.kakg ,eî ;sfí'

msßila iu. ldî úfkdao jk wjia:djl hdÆfjl= u;= l< mekhlg ms<s;=re fokakg hdfï§ b;d wmQre f,i thg ms<s;=re iemhQ fuu ;reKhdg kej; th lshkakehs lshd hdÆjka tu l;dj ùäfhda.; lr ;snqKd

bka wk;=rej Tjqkaf.a ñ;=rka úiska wod< ùäfhdaj wka;¾cd,hg uqiqfldg ;snqKd'

tu ùäfhdaj wka;¾cd,fha m< ùu;a iu.u ta .ek ie, jQ tu ùäfhdafõ isák ;reKhska fofokd kej; jrla ;j;a ùäfhdajla ksl=;a lr ;sfnkjd'

tu ùäfhdafjka Tjqka úiska iudj who isákjd' tu ùäfhdaj my;ska krUkak'

-forK-

Sri Lanka News, Sinhala News, Truth First, English News, Tamil News, Political News, Sport News, Entertainment News, Business News, Technology News, Special News, Gossip News, Sirasa News First, Rupawahini News, ITN News, Swarnawahini News, Derana News, Siyatha News, Hiru News, MTV News, Channel Eye News, Shakthi TV News, BBC, CNN, RT, Al Jazeera, Reuters, Hiru Gossip, Gossip Lanka News, Gossip

Back To Top