Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

jD;a;suh rEm,djKH Ys,amskshla f,i ;u Ôú;h .; lrk weh ksremKh ;u úfkdaodxYhla f,i Ôú;hg tla lr.ksñka fï jkúg fma%laIlhka w;rg tk idrúg iu. tla jk weh i÷ hfYdaord'

fldfyduo i÷ks fï ojiaj, jev lghq;=@

fï ojiaj, ief,daka tfla jev lghq;=;a tlal ksremKh i|yd ,efnk wdrdOkd Ndrf.k jev lghq;= lrf.k hkjd'

ksrEmKhg fhduq fjkak ys;=fKa wehs@

uu ksrEmKhg wdihs' wdofrhs' taksidu fjkak we;s ug wjia:d ,enqKd' wjia:djka ,efnkak ,efnkak uu fï flaIa;%hg <xjqKd' ta yryd ;uhs uu ksrEmK .uk wdrïN lf<a'

fï fjkfldg Music ùäfhda i|yd wjia:d ,eì,d ;shkjo@

Tõ'

Tn iyNd.s jqK Music Video .ek lsõfjd;a@

uu fï fjkfldg Music Video ;=klg iyNd.s fj,d ;shkjd' ‘mjikq fma%ñfha’" ‘fmr Njhl’" ‘wdofrka me;+ Tfí’ fï .S; ;=k i|yd uu odhlfj,d ;shkjd'

i÷ks fudk jf.a wdrOkdo Ndr .kafka@

uf.a jD;a;Sh rEm,djKH Ys,amh' uu ta foag uQ,sl;ajh §, ;uhs wks;a jev lghq;=j,g fhduqfjkafka' uf.a jD;a;shg ndOdjla fkdjk wrdOkd ,enqfKd;a uu tal Ndr .kakjd'

i÷ksf.a fï .ukg Wojq l< wh ljqo@

uu fï fj,dfõ úfYaIfhka u;la lrkak ´fka Id úrdÊ whshj' thd ;uhs uf.a fï .ukg f,dl= Yla;shla fjkafka' Music Video i|yd udj fhduq lf<a Id úrdÊ whshd' b;ska fï fj,dfõ thdj úfYaIfhka u;la lrkak ´fka' Bg miafia pdrel" È,aydr ta fokakj;a fï fj,dfõ u;la lrkak ´fka' ta jf.au uf.a wïud' wïud ug ,ndfok ksoyi fï foaj,a i|yd fhduq fjkak wïu;a ug f.dvla Wojq l<d' fï fj,dfõ wïuj;a f.dvla wdofrka u;la lrkjd' ta jf.au uf.a kx.s;a wdofrka u;la lrkjd'

 

 

2016-11-28-ent-32
2016-11-28-ent-31
2016-11-28-ent-30
2016-11-28-ent-29
2016-11-28-ent-27
2016-11-28-ent-26
2016-11-28-ent-25
2016-11-28-ent-24
2016-11-28-ent-23
2016-11-28-ent-22
2016-11-28-ent-21
2016-11-28-ent-19
2016-11-28-ent-18
2016-11-28-ent-17
2016-11-28-ent-16

-igyk iy PdhdrEm bIdka ixÔj-
-idrúg-

Randomly Select
Today's Hot News
Minister of Tourism and Wildlife Wasantha Senanayake says he...
(Read More) Nov 14, 2018 12:54 pm
UNP leader Ranil Wickremesinghe says that 122 parliamentarians...
(Read More) Nov 14, 2018 12:53 pm
State Minister Vadivel Suresh also says that he will resign from...
(Read More) Nov 14, 2018 12:53 pm
A tense situation is currently being reported near the Parliament...
(Read More) Nov 14, 2018 12:52 pm
Secretary of the Ministry of Transport and Civil Aviation...
(Read More) Nov 14, 2018 12:51 pm
A meeting of both the United National Party and the United...
(Read More) Nov 14, 2018 12:50 pm
Health, Beauty, Wedding, Food, Food Recipe, Home And Garden, Family, Fashion, Ladies Activities, Makeup, Technology, Horoscope, Funny, Women, Buddhist, Love, TV and Radio, Novels, Ladies Activities, Sinhala Article, Ladies Article, Gens Article, Children Article, Gossip, Gossip Lanka, Sri Lankan Actress, Sri Lankan Actress Gossip, Bollywood Gossip, Hollywood Gossip, New Technology, Beauty Culture, Beauty Tips, Women's Health, Psychology Articles, Environment Articles

Back To Top