Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

l=vd l, mgka rx.khg we;s wdYdj;a" thska ;ukag ,efnk úkaokh;a iu.ska ta ms<sn| yodrñka l,d la‍fIa;%hg msúis reje;a;sh ksrEmK la‍fIa;%hg kjlfhls' fiñka .ukla hñka ;u yelshdjka j¾Okh lr.ksñka la‍fIa;%h ;=< /£ isàug leu;s weh kñka i÷ks fmf¾rdh' wef.a l,d lghq;= ms<sn| ‘idrúg’ wmg fuf,iska mejiqjdh'

Tfí ku lsõfjd;a@

yefudau udj okafka i÷ks fmf¾rd lsh,d iuyr wh yxisld lsh,;a lshkjd'

bf.k .kakjdo@ /lshdjla lrkjdo@

/lshdjla kï ;du lrkafka keye' bf.k .kakjd'

t;fldg ksrEmKhg tl;= fjkafka fldfyduo@

TVC Interview tllska udj f;areKd' t;ekska ;uhs uq,skau ug rx.khg wjia:dj ,enqfKa'

tal fudllao lsõfjd;a@

tal oeka kï lshkak neye'

tal ;du t<solaj,d keoao@

t<solaj,d ;sfhkafka'

wehs ta ms<sn|j lshkak wlue;a;la ;sfhkjdo@

wlue;a;la keye tal oeka àù tfla hkjd'

oekg fldÉpr ld,hla fjkjo ksrEmKhg weú;a@

uu óg l,ska mqxÑ fnd/,af,a kdu,a ud,sks mqxÑ ;shg¾ tflka fõÈld kdgH ms<sn|j bf.k .;a;d' ksrEmKhg weú;a tÉpr ld,hla keye'

ta lshkafka rx.k yelshdjl=;a ;sfhkjd@

Tõ wksjd¾hfhkau' uu idudkH fm<g lf<;a kdgH yd rx. l,dj' uu rx.khg ;uhs f.dvla leu;s'

ksrEmKhgo rx.khgo jeäfhkau olaI@

ksrEmKhg jf.au rx.khg;a yelshdjla ;sfhkjd' ta;a f.dvlau leu;s rx.khg

rx.kh i|yd wdrdOkd ,enqfK keoao@

,eì,d ;sfhkjd'

ndr .;af;a keoao@

ndr .;a;d'

ta fudkdo lsõfjd;a@

tal ;du t<soelajqfKa keye' óg fmr whs'à'tka tfla /lshd wNsfIalh lsh,d tlg rx.kfhka odhl jqKd'

wkd.; n,dfmdfrd;a;=@

uf.a b,lalh ;uhs .=jka fiaúldjla ùuhs' Bg wu;rj ux uf.a olaI;dj,ska yß fohla lr,d È.= .ukla hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

bÈß lghq;= .ek lsõfjd;a@

uu ;du bf.k .kakjd' Bg wu;rj ñhqisla ùäfhda follg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd'

Wojq lrmq msßila bkakjdo u;la lrkak@

Tõ we;a;gu' ;d;a;d fï foaj,a i|yd ug f,dl= iyfhda.hla ,nd fokjd' ta jf.au wïud' Bg wu;rj Wojq lrmq f.dvla lÜáh bkakjd' fï fj,dfõ yefudau u;la lrkak ´fka'


2016-11-18-ent-60
2016-11-18-ent-59
2016-11-18-ent-58
2016-11-18-ent-54
2016-11-18-ent-55

-idrúg-

Randomly Select
Today's Hot News
Outgoing United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid...
(Read More) Jun 19, 2018 11:49 am
The White House said Monday evening that if China goes through with its...
(Read More) Jun 19, 2018 11:48 am
Homagama Magistrate Court postpones the hearing of the appeal by...
(Read More) Jun 19, 2018 11:47 am
The government has made a decision to introduce new laws against...
(Read More) Jun 19, 2018 11:46 am
Speaker Karu Jayasuriya says that the laymen have no say on the rules...
(Read More) Jun 19, 2018 11:45 am
It has been noted that sections of Army deserters or those absent without leave...
(Read More) Jun 19, 2018 11:44 am
Health, Beauty, Wedding, Food, Food Recipe, Home And Garden, Family, Fashion, Ladies Activities, Makeup, Technology, Horoscope, Funny, Women, Buddhist, Love, TV and Radio, Novels, Ladies Activities, Sinhala Article, Ladies Article, Gens Article, Children Article, Gossip, Gossip Lanka, Sri Lankan Actress, Sri Lankan Actress Gossip, Bollywood Gossip, Hollywood Gossip, New Technology, Beauty Culture, Beauty Tips, Women's Health, Psychology Articles, Environment Articles

Back To Top