Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

kqjrt<sh mqrjrfha ixpdrh lrk ixpdrlhka jeä jYfhka meñfKk iqkaor ia:dkhla ms<sn|j uxi,l=Kq f.k tkakhs fï iQodku'

kqjrt<sfha isg kqjrt<sh" nÿ,a, m%Odk ud¾.fha lsf,daóg¾ 10 la muK .uka l< úg fid÷re biõjl msysá Y%S ,xldfõ ks¾udKh lr ;sfnk WoaNso WoHdk my w;=ßka fojekshg úYd, yla., Woayso WoHdkh yuqfõ'

uyqÿ uÜgfï isg óg¾ 1745 la muK Wiska msysá fylaghdr 28 l jmißhlska hq;a w,shdf.a yl=., hk wre; we;s fuu WoHdkh yla., m¾j; fijfKa je;sr yqfol,dj isák fhdaOfhl= f,i WoHdkh yd wjg msysá jk rlaIs;hg msgqmiska óg¾ 2"200 la muK Wig úysfoa'

uef,aßhd frda.hg m%;sldrl T!IOhla jQ ‘laúksla‘ ,nd.ekSu i|yd bx.%Sis cd;slhka úiska w;ayod ne,Sula f,i 1961 j¾Ifha§ fuys uq,skau iskafldakd j.dlr ;snQ nj i|ykah'

m¾j;fha my< nEjqug jkakg WoHdkh fy,au¿ lSmhl yevfha wldrfhka W!j ñghdj;lg uqyqK,d isáhs' ñáhdj; yryd jeà ;sfnk ufvd,aisu iy kuqKql=, l÷j, ukialdka; oiqkla wE;ska Èiafõ' WoHdkfhys Wmksj¾;k l,dmSh kejqï foaY.=Khla mj;sk w;r th ;rula ÿrg we,amhska jd;djrKhlg iudklula olajhs'

WIaK;ajh fikaáf.a%â wxYl 3 isg 15 olajd mrdihl úysfoa' oekg fuys jd¾;d ù ;sfnk wvqu WIaK;ajh fi'f.a%'3 ls'

fuu WoHdkhg uehs ui isg wf.daia;= olajd ksß; È. fudaifukao Tlaf;dan¾ isg foieïn¾ olajd Bidk fudaifuka o jeis ,efnk w;r idudkH j¾Idm;kh ñ,sóg¾ 2"300 la muK fõ'

fï jkúg fuys Ydl me< úfYaI 5000 isg 6000 olajd wêl Ydl m%udKhla fuu Wodkh ;=<§ keröug yelshdj ,efí' frdai j¾. 200 lg;a wêl m%udKhla iy úúO u,a j¾. ks¾udKh lrk ,o jk Whka úúOjQ u,a Whka" m,;=re WoHdk jeks Whka rdYshlskao fuh iukaú; fõ'

ud¾;= udifha ueo isg wfma%,a ui wjidkh olajd mj;sk fi!uH foaY.=Kh fya;=fjka tu ld,h ;=<§ yla., WoHdkh jvd;au o¾YkSh f,i keröug yelsnj .ïjdiSyq mji;s'

2016-05-17-ENT-30
2016-05-17-ENT-31
2016-05-17-ENT-32
2016-05-17-ENT-33
2016-05-17-ENT-35
2016-05-17-ENT-36
2016-05-17-ENT-37
2016-05-17-ENT-38
2016-05-17-ENT-39
2016-05-17-ENT-40
2016-05-17-ENT-41
2016-05-17-ENT-42
2016-05-17-ENT-43
2016-05-17-ENT-44
2016-05-17-ENT-45
2016-05-17-ENT-46
2016-05-17-ENT-47
2016-05-17-ENT-48
2016-05-17-ENT-49
2016-05-17-ENT-50
2016-05-17-ENT-51
2016-05-17-ENT-52
2016-05-17-ENT-54
2016-05-17-ENT-56
2016-05-17-ENT-57
2016-05-17-ENT-58
2016-05-17-ENT-59
2016-05-17-ENT-60

-igyk iy PdhdrEm-uxcq m%§ma l=udr$iqmqka iïm;a-
-idrúg-

Randomly Select
Today's Hot News
The brother of a prominent Australian sportsperson may have been...
(Read More) Oct 20, 2018 01:25 pm
The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) says it is...
(Read More) Oct 20, 2018 01:24 pm
The United Nations asked the government of Sri Lanka on Friday...
(Read More) Oct 20, 2018 01:23 pm
Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who is on an official visit to...
(Read More) Oct 20, 2018 01:21 pm
Speaker Karu Jayasuriya has restored the Ministerial Consultative...
(Read More) Oct 20, 2018 01:20 pm
Jehan Amaratunga, a member of the People’s Bank board of directors...
(Read More) Oct 20, 2018 01:19 pm
Health, Beauty, Wedding, Food, Food Recipe, Home And Garden, Family, Fashion, Ladies Activities, Makeup, Technology, Horoscope, Funny, Women, Buddhist, Love, TV and Radio, Novels, Ladies Activities, Sinhala Article, Ladies Article, Gens Article, Children Article, Gossip, Gossip Lanka, Sri Lankan Actress, Sri Lankan Actress Gossip, Bollywood Gossip, Hollywood Gossip, New Technology, Beauty Culture, Beauty Tips, Women's Health, Psychology Articles, Environment Articles

Back To Top